Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van: Pedicure Sonia Fens

1. Algemeen

1.1 FensZorgPedicure wordt vertegenwoordigd door Sonia Fens. In de algemene voorwaarden worden partijen aangeduid met: Pedicure Sonia Fens en Cliënt/Klant.

1.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Sonia Fens en een Cliënt/Klant waarop Pedicure Sonia Fens deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Pedicure Sonia Fens

1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.5 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

2. Inspanningen Pedicure Sonia Fens

2.1 Pedicure Sonia Fens zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure Sonia Fens zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de Cliënt/Klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

3.1 De Cliënt/Klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure Sonia Fens doorgeven. Dit mag telefonisch en schriftelijk. Indien de Cliënt/Klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure Sonia Fens het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de Cliënt/Klant berekenen. Indien de Cliënt/Klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure Sonia Fens de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.2 Pedicure Sonia Fens moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de Cliënt/Klant melden.

3.3 Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, zoals ziekte, overlijden of een ongeval.

4. Betaling

4.1 Pedicure Sonia Fens vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.

4.2 Pedicure Sonia Fens vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4.3 De Cliënt/Klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin transactie te voldoen.

4.4 Het afnemen van een cadeaubon wordt uitgegeven op basis van een bedrag, niet van een behandeling. Er is geen vervaldatum geldig. Er wordt geen geld teruggegeven indien de behandeling lager uitvalt dan het bedrag op de cadeaubon.

5. Koop op afstand

5.1 Slechts indien en voor zover de Cliënt/Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a Burgerlijk Wetboek, gelden de bepalingen in dit artikel.

5.2 Toepasselijkheid van artikel 7:46f eerste lid Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3 De Cliënt/Klant heeft het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door Pedicure Sonia Fens geleverde zaken de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient de Cliënt/Klant te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Pedicure Sonia Fens, die Pedicure Sonia Fens binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.

5.4 De Cliënt/Klant dient de geleverde zaken in het in lid 3 van dit artikel beschreven geval ongeopend en verzegeld, in een deugdelijke verpakking en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren en dient de kosten voor het retourneren van de goederen zelf te voldoen.

5.5 Het bepaalde in lid 3 van dit artikel geldt niet indien en voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van diensten, zaken die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de Cliënt/Klant, zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn, zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zaken die snel verouderen en kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen.

6. Persoonsgegevens u0026amp; privacy

6.1 De Cliënt/Klant voorziet Pedicure Sonia Fens vóór aanvang van de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Sonia Fens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt/Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

6.2 Pedicure Sonia Fens neemt de persoonlijke gegevens van de Cliënt/Klant op in een geautomatiseerd systeem en/of een klantenkaart.

6.3 Pedicure Sonia Fens behandelt de vertrouwelijke gegevens van de Cliënt/Klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure Sonia Fens zal gegevens van de Cliënt/Klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de Cliënt/Klant.

7. Geheimhouding

7.1 Pedicure Sonia Fens is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de Cliënt/Klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Cliënt/Klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Sonia Fens verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Pedicure Sonia Fens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure Sonia Fens is uitgegaan van door de Cliënt/Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8.2 Pedicure Sonia Fens is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Cliënt/Klant heeft meegenomen naar de praktijk.

8.3 Pedicure Sonia Fens is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en/of gederfde inkomsten.

9. Garantie

9.1 Pedicure Sonia Fens geeft de Cliënt/Klant één week (7 dagen) garantie op de behandeling. Garantie op de producten vallen onder de product garantie van de leverancier. Pedicure Sonia Fens is verplicht de leveranciers gegevens aan de Cliënt/Klant af te staan indien deze aanspraak wil maken op productgarantie.

9.2 Deze garantie vervalt indien: De Cliënt/Klant de adviezen voor thuisverzorging van voeten en/of nagels, zoals medegedeeld, niet heeft opgevolgd. De Cliënt/Klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. De Cliënt/Klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging u0026amp; diefstal

10.1 Pedicure Sonia Fens heeft het recht van de Cliënt/Klant een schadevergoeding te eisen indien de Cliënt/Klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure Sonia Fens meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

11.1 Indien de Cliënt/Klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure Sonia Fens. Pedicure Sonia Fens moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Deze periode vervalt indien sprake is van sluiting door vakantie of andere aangegeven redenen welke van invloed zijn op de haalbaarheid van deze termijn. Pedicure Sonia Fens verplicht zich binnen 5 werkdagen na een sluitingsperiode schriftelijk te reageren op klager.

11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure Sonia Fens de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Cliënt/Klant aantoonbaar zinloos is geworden en de Cliënt/Klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

11.3 Indien Pedicure Sonia Fens en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Verzekering

12.1 Pedicure Sonia Fens verklaart middels de Collectieve AVB van ProVoet verzekerd te zijn.

13. Behoorlijk gedrag

13.1 De Cliënt/Klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de Cliënt/Klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Sonia Fens het recht de Cliënt/Klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder de verplichting de eventueel gestarte behandeling te voltooien.

14. Recht

14.1 Op elke overeenkomst tussen Pedicure Sonia Fens en de Cliënt/Klant is Nederlands recht van toepassing.