Privacy Policy

Privacy Policy

Pedicure Sonia Fens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Pedicure Sonia Fens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Als Pedicure Sonia Fens zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN.
Persoonsgegevens van klanten worden door Pedicure Sonia Fens verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Verjaardag;
– Communicatie en/of informatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht (Vakkundigheid behandeling/advies).
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht (Dat ik u op uw toestemming mag behandelen)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Sonia Fens de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
– Voornaam en Achternaam;
– Adres;
– Postcode;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Geslacht;
– Woonsituatie;
– Gezondheid/Medicatie (Anemnese);
– Tevens vermeld ik eventuele bijzonderheden met betrekking tot uw voeten en het aan u vrijblijvend
gegeven advies wat u hier mee kan doen.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Sonia Fens zowel op papier en digitaal opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de verplichte financiële
administratie (Belasting) voor maximaal 7 jaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van eventuele uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Pedicure Sonia Fens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om
u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

VRAGEN
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hheeft neem dan contact
met ons op.

CONTACTGEGEVENS
Pedicure Sonia Fens
Oranjepad 52
4461 TR Goes
0624247688
kvk:73782165
www.fenszorgpedicure.nl
info@fenszorgpedicure.local